Ochrana osobních údajů

Křesťanská mateřská škola ve Slavkově u Brna, Ičo: 71 341 251, se sídlem Malinovského 280, Slavkov u Brna, 684 01 (dále jen KMŠ Karolínka), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. Osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů). Ve výjimečných případech provádí rovněž zpracování osobních údajů pro jiného správce osobních údajů, a vystupuje tedy v roli zpracovatele osobních údajů ve smyslu gdpr.


Vážení návštěvníci našich webových stránek,

v souladu s požadavky GDPR si Vás dovolujeme informovat, že v rámci činnosti KMŠ Karolínka dochází ke zpracování osobních údajů. Toto zpracování je potřebné pro řádný chod školy a v mnoha případech by bez něj nemohla svou činnost vůbec vykonávat. Zpracování osobních údajů představuje v poměrech dnešního světa velice citlivou otázku, a KMŠ dbá, aby v jeho činnosti probíhalo vždy korektně a s důrazem na ochranu práv subjektů údajů. V této souvislosti naleznete níže stručné shrnutí informací o zpracování osobních údajů, které KMŠ Karolínka provádí.

KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOCHÁZÍ NAPŘÍČ ČINNOSTMI KMŠ KAROLÍNKA JAKO ŠKOLY A ZAMĚSTNAVATELE. HLAVNÍMI PŘÍPADY ZPRACOVÁNÍ JSOU:

  • vedení povinných evidencí podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (tedy například školních matrik, knihy úrazů atd.),
  • personalistická agenda (včetně provádění povinných odvodů na sociální zabezpečení a odvodů zálohy na daň z příjmu),
  • vedení evidence pro účely poskytování obědů ve školní jídelně,
  • uzavírání smluv s dodavateli,
  • pořádání plaveckých kurzů pro děti KMŠ Karolínka,
  • monitorování vstupu do KMŠ Karolínka kamerovým systémem,
  • pořádání seminářů pro pedagogickou veřejnost,
  • zveřejňování fotografií ze školních akcí na stránkách KMŠ Karolínka a v propagačních materiálech.

Dovolujeme si zdůraznit, že v naplňování našeho poslání se nic nemění a naším zájmem je i nadále zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

S. Mgr. Josefa Hana Jarošová, ředitelka KMŠ Karolínka ve Slavkově u Brna

Vytisknout stránku Vytisknout stránku